Tietosuojaseloste

 

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

(DRAFT, Ketunretket Oy ei vielä perustettu)

 

Tämä on Ketunretket Oy:n (Y-tunnus xxxx-yy) tietosuojalain ja EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Julkaistu 28.45.2021.

Voimme ajoittain muuttaa tieto- ja suojakäytäntöjämme sekä tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemmekin tutustumaan tietosuojakäytäntöihimme säännöllisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Ketunretket Oy
Jouninkuja 2
+358-40-54 30 597
ketunretket@saunalahti.fi
[Yrityksen y-tunnus: puuttuu vielä]

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Timo Repo
Ketunretket Oy
+358-40-54 30 597
timo.repo@saunalahti.fi

3. Rekisterin nimi

Ketunretket Oy:n verkkokaupan https://ketunretket.johku.com/fi_FI asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen keräämiselle, säilyttämiselle ja käsittelylle muulla tavoin on henkilön suostumus, palvelujen ja/tai tuotteiden ostotapahtumassa tehtävä sopimus, rekisterinpitäjää koskevan lainsäädäntöön perustuvan velvollisuuden noudattaminen sekä rekisterinpitäjän asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu GDPR 6 artiklan mukaisesti.

Henkilötietojen keräämisen, säilyttämisen ja muilla tavoin tapahtuvan käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Ketunretket Oy:n verkkokaupan https://ketunretket.johku.com/fi_FI avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, säilyttää ja muulla tavoin käsitellä rekisterinpitäjää koskevan lainsäädäntöön perustuvan velvoitteen noudattamiseksi.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan Ketunretket Oy:n työntekijät tehtäviensä vaatimassa laajuudessa. Lisäksi tietoja voidaan siirtää yrityksen kirjanpitäjälle ja käsitellä kirjanpidon vaatimassa laajuudessa taikka viranomaisille niiden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ja niissä rajoissa.

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteriä kerätään ja käytetään kauppatapahtumassa, joka syntyy asiakkaan tilatessa tuotteita ja/tai palveluja Ketunretket Oy:n verkkokaupasta https://ketunretket.johku.com/fi_FI.

Ketunretket Oy ei millään tavoin tallenna asiakasrekisteriinsä muiden kauppiaiden tuotteisiin tehtyjä tilauksia tai niihin liittyviä tietoja. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon. Tietoja voidaan käyttää profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi
 • Asiakkaan katuosoite
 • Asiakkaan postinumero ja toimipaikka
 • Maa
 • Maksuehto
 • Markkinointi sallittu / kielletty
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus (jos yksityishenkilön tilaus maksetaan laskulla)
 • Ostohistoria (mm. tilatut tuotteet, niiden hintatiedot, tilausten lähdesivut, toimitustiedot, maksutiedot)

Yrityksistä rekisteröidään lisäksi:

 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Verkkolaskuosoite
 • Välittäjätunnus
 • Viite
 • Merkki

Lisäksi tilauksen ”lisätietoja”- kentässä asiakas voi antaa vapaamuotoisesti myös muita tarpeelliseksi katsomiaan tietoja.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä on asiakassuhde, tai asiakas on suostunut tietojen säilyttämiseen.

Tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin voimassa olevan lainsäädännön velvollisuuksien, kuten esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään Johku-verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla sekä Ketunretket.fi ja Ketunretket.com sivujen sähköisellä yhteydenottolomakkeella. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan Ketunretket Oy:n Johku-verkkokaupasta. Ketunretket Oy:n asiakkaat ja työntekijät voivat myös tallentaa asiakastietoja rekisteriin esimerkiksi muuta kautta kuin Ketunretket.fi ja Ketunretket.com verkkosivujen välityksellä tehtyjen tilausten yhteydessä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tiedot tallennetaan Ketunretket Oy:n verkkokaupan alustana toimivaan Johku-järjestelmään. Tietoja voidaan siirtää kirjanpitäjälle tai viranomaisille niiden tarvitsemassa laajuudessa lainsäädäntöön perustuvan velvoitteen täyttämiseksi. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on erikseen ja nimenomaisesti sovittu rekisteröidyn kanssa. Tietoja voidaan teknisesti käsitellä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan palvelimien palveluntarjoajan toimesta asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sähköisesti talletetut tiedot

Rekisteri sijaitsee Johku-palvelussa ja tietojen käsittelijänä toimii rekisterinpitäjän lisäksi Aptual Commerce Oy. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Aptual Commerce Oy:n tekninen ylläpitohenkilöstö.

Laajemmin Johku-palvelun tietosuojaperiaatteista: johku.fi/fi/tietosuoja

Manuaalinen aineisto

Jos rekisterin tiedoista muodostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja pääsy aineistoon on ainoastaan rekisterinpitäjällä.

 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Jos henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, se tapahtuu ensisijaisesti OmaJohku-palvelun kautta seuraavasti:

Johku-verkkokaupan käyttäjä saa kauppiaan vahvistusviestien yhteydessä tiedon tämän henkilötietojen käsittelystä OmaJohku -palvelulla. Viestit sisältävät linkin OmaJohku-palveluun. Palvelussa käyttäjä voi tarkastaa hänestä tallennetut tiedot ja tehdä niihin oikaisuja. Käyttäjä voi myös ladata tiedot palvelusta jäsennellyssä muodossa tietojen siirtämiseksi järjestelmästä toiseen.

OmaJohku -palveluun pääsee lisäksi osoitteessa johku.com/customer.

Käyttäjällä on mahdollisuus myös päättää OmaJohku -sopimus ja saada tietonsa poistetuksi Oma Johkusta. Tällöin kaikki omien tietojen hallintaan liittyvät automaattiset toiminnallisuudet (esim. tietojen tarkistaminen palvelun avulla) lakkaavat. Sopimuksen päättymisen jälkeen käyttäjä voi tarkastaa tietonsa, vaatia niihin oikaisua, vaatia tietojen poistamista, rajoittaa niiden käyttöä tai saada tietonsa siirrettäväksi järjestelmästä toiseen esittämällä pyyntönsä kirjallisesti suoraan Ketunretket Oy:lle.

Yhteystiedot:

Timo Repo

Ketunretket Oy

+358-40-54 30 597

timo.repo@saunalahti.fi

Ketunretket Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Ketunretket Oy vastaa kirjalliseen pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oma Johku -palvelun käyttö on maksutonta.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Huomioida kuitenkin kannattaa, että Ketunretket Oy:n asiakasrekisteriin tallennetut tiedot syntyvät aina asiakkaan ostaessa tuotteita ja/tai palveluja. Ketunretket Oy on velvoitettu säilyttämään kaupanteon yhteydessä tallennettuja tietoja Suomen kirjanpito- ja verolainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, eväste hallinnoi myös sisäänkirjautumista ja pääsyä sivuille, jotka on tarkoitettu vain rekisteröityneille käyttäjille. Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista, jolloin osa toiminnallisuuksista poistuu.

Mainontaevästeitä voidaan käyttää auttamaan mainoskokemuksen optimointiin palvelun käyttäjälle. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto) parantaakseen mainoskokemusta.

Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja ei voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

 

Laadittu: 28.4.2021